Đã có sẵn kế hoạch bữa ăn Meal Boxes

Rau gia vị tươi


Lá Bạc Hà - Mint 20gr
Lá Bạc Hà - Mint 20gr

Lá Bạc Hà - Mint 20gr

5.000₫

Lá Hương Thảo - Rosemary 20gr
Lá Hương Thảo - Rosemary 20gr

Lá Hương Thảo - Rosemary 20gr

9.000₫

Gừng - Ginger 100gr
Gừng - Ginger 100gr

Gừng - Ginger 100gr

12.500₫

Tỏi Tây - Leeks 100gr
Tỏi Tây - Leeks 100gr

Tỏi Tây - Leeks 100gr

9.500₫

Mùi Tây Thẳng - Italian Flat Parsley 20gr
Mùi Tây Thẳng - Italian Flat Parsley 20gr

Mùi Tây Thẳng - Italian Flat Parsley 20gr

7.000₫

Rau Kinh Giới - Oregano 20gr
Rau Kinh Giới - Oregano 20gr

Rau Kinh Giới - Oregano 20gr

7.000₫

Rau Hung Tây - Basil 40gr
Rau Hung Tây - Basil 40gr

Rau Hung Tây - Basil 40gr

14.500₫

Lá Xạ Hương - Thyme 20gr
Lá Xạ Hương - Thyme 20gr
Sold Out

Lá Xạ Hương - Thyme 20gr

7.000₫

Tỏi - Garlic 100gr
Tỏi - Garlic 100gr

Tỏi - Garlic 100gr

8.000₫

Mùi Tây Xoăn - Parsley Curled 20gr
Mùi Tây Xoăn - Parsley Curled 20gr
Sold Out

Mùi Tây Xoăn - Parsley Curled 20gr

5.000₫

Rau Xô Thơm - Sage 20gr
Rau Xô Thơm - Sage 20gr
Sold Out

Rau Xô Thơm - Sage 20gr

7.000₫

Rau Ngầm Cải - Tarragon 20gr
Rau Ngầm Cải - Tarragon 20gr
Sold Out

Rau Ngầm Cải - Tarragon 20gr

7.000₫