THÔNG TIN THAY ĐỔI MÙA DỊCH COVID: GIỜ HOẠT ĐỘNG LÀ 8 GIỜ SÁNG - 5 GIỜ CHIỀU TỪ THỨ 2 ĐẾN THỨ 6

Orchard Breeze "Cara Cara" Orange Size 32 - Cam Cara Úc Size 32
Orchard Breeze "Cara Cara" Orange Size 32 - Cam Cara Úc Size 32

Orchard Breeze "Cara Cara" Orange Size 32 - Cam Cara Úc Size 32

145.000₫
Orchard Breeze "Cara Cara" Pink Flesh Navel Orange 1kg Bag.
5-6 fruit per bag.